Privacybeleid van Jepma Belastingadviseurs

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en zullen dan ook persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de op 25 mei in werking getreden Europese General Data Protection Regulation (in Nederland: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 • u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Hierna leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Door, via de website of per e-mail, contact met ons op te nemen kunt u persoonsgegevens bij ons achterlaten. Onder persoonsgegevens valt “alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van een door u gevraagde (specifieke) dienst, contact- of informatieaanvraag, offerteaanvraag, (open)sollicitatie of waarvan bij aanvang duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens (indien noodzakelijk) voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres
 • CV (bij open sollicitaties)
 • Inloggegevens
 • Voorkeuren voor specifieke diensten

De hiervoor opgesomde gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang dan wel op basis van uw expliciete dan wel stilzwijgende toestemming door ons verwerkt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • het tot stand brengen van contact middels ons contactformulier
 • het kunnen verwerken van uw (open)sollicitatie
 • het kunnen verwerken van uw gegevens voor het (specifieke)doel dat u heeft aangegeven


Uw toestemming voor de verwerking van de voornoemde persoonsgegevens kunt u te allen tijde weer intrekken. Zodra u uw toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van de voornoemde doeleinden, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra deze doeleinden worden behaald, dan wel de wettelijke bewaartermijn verstreken is, worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.


E-mail/Contactformulier

Als u een e-mail stuurt of het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de inhoud van uw e-mail of de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.


Verstrekking gegevens aan derden

In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden toegang tot uw persoonsgegevens krijgen dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan.


Uw rechten

U heeft het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Ook heeft u het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens uit ons systeem. Wanneer u meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail aan info@jepmabelastingadviseurs.nl of per post.

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring, al dan niet op grond van gewijzigde wetgeving, te wijzigen.

Deze privacyverklaring is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 opgesteld op 16 mei 2018.